Akcionari Društva

Akcionari Društva koji posjeduju kvalifikovano učešće (10% i više učešća u kapitalu)

WVP a.d. Banja Luka, društvo za zastupanje u osiguranju, sa sjedištem u Ulici Vidovdanskoj br. 2, Banja Luka i matičnim brojem 1-115007-00, ima udio od 40% osnivačkog kapitala Društva. Saglasnost za sticanje kvalifikovanog učešća u Društvu za upravljanje sadržana je u Rješenju Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj 01-УП-52-114-29/19 od 03.06.2019. godine.

WVP - Versicherungs - Vermittlungs - Gesellschaft m.b.H Graz, privredno društvo za posredovanje u osiguranju, sa sjedištem u Hans Resel Gasse 19, Grac, Austrija i matičnim brojem FN 48957 x, ima udio od 29,87% osnivačkog kapitala Društva. Saglasnost za sticanje kvalifikovanog učešća u Društvu za upravljanje sadržana je u Rješenju Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj 01-УП-52-114-30/19  od 03.06.2019. godine. 

Društvo za upravljanje investicionim fondovima ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје, sa sjedištem u ul. Vasil Glavinov br. 14-1 / 8, Skoplje, Makedonija i matičnim brojem 6983120, ima udio od 25% osnivačkog kapitala Društva. Saglasnost za sticanje kvalifikovanog učešća u Društvu za upravljanje sadržana je u Rješenju Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj 01-УП-52-114-31/19 od 03.06.2019. godine.