Menadžment

Društvo za upravljanje ima Upravu koju čine Upravni odbor i dva Izvršna direktora.

Upravni odbor Društva za upravljanje ima 3 člana:

Mag. Rupert Strobl – predsjednik Upravnog odbora;

Petar Andreevski – član Upravnog odbora;

Jasmina Marković – član Upravnog odbora.

Izvršni direktori Društva su:

Zoran Vučenović;

Jasmina Marković.

 

Mag. Rupert Strobl – predsjednik Upravnog odbora

Rođen je 30.08.1954. u Gracu, Austrija. Magistar je Socijalnih i ekonomskih studija na Univerzitetu u Gracu. Svoju radnu karijeru je započeo kao ekonomista u Komori za zapošljavanje u Gracu, a nakon toga radi u društvu za osiguranje Wiener Staedtische AG.

Od 1986. godine je zaposlen u društvu za posredovanje u osiguranju WVP – Versicherungs – Vermittlungs GmbH Graz, a od 1989. godine do danas obavlja funkciju generalnog direktora grupacije WVP – Versicherungs – Vermittlungs GmbH Graz.

Mag. Strobl ima više od 25 godina iskustva u investiranju u hartije od vrijednosti. On je odgovoran za investicionu politiku privatnog investicionog fonda WVP Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG od 1996. do 2017. godine. Uspjeh ovog fonda je rezultat konzervativne strategije ulaganja - kupovine "Blue Chips" akcija velikih i pouzdanih kompanija po atraktivnoj cijeni, te fond tokom ekonomske recesije pravi dobar dobitak i isplaćuje dividendu investitorima.

Broj Rješenja Komisije o davanju saglasnosti na imenovanje člana Upravnog odbora: 01-УП-52-112-25/19 od 03.06.2019. godine.

 

Petar Andreevski – član Upravnog odbora

Rođen je 29.07.1985. godine. Diplomirao je na Fakultetu Elektrotehnike i informacionih tehnologija na Univerzitetu "Sv. Kiril i Metodij '' na smjeru informatike i kompjuterskog inženjerstva. Posjeduje licencu za brokera osiguranja izdatu od strane Agencije za superviziju u osiguranju Republike Makedonije. Pohađao je brojne specijalizovane obuke i seminare iz oblasti menadžmenta, osiguranja, prodaje, vještina komunikacije i retorike u Austriji, SAD, Hrvatskoj i Makedoniji.

Od 2004. godine radio je kao konsultant za WVP – Versicherungs – Vermittlungs GmbH Graz. Godine 2008. postaje suosnivač brokerske kuće Eurohaus AD Skopje, člana Makedonske berze za vrijednosne papire. U ovoj kompaniji obavlja funkciju menadžera za razvoj, strateški menadžment i akviziciju velikih klijenata.

U 2010. godini bio je zaposlen kao broker osiguranja u kompaniji za posredovanje u osiguranju WVP AD Skopje, gdje je bio jedan od najuspješnijih brokera. Učestvovao je u brojnim obukama saradnika WVP AD Skopje i održavao predavanja iż oblasti investicionih fondova, osiguranja, prodaje i vještine komunikacije.

U 2012. godini proglašen je za najboljeg menadžera prodaje u grupaciji WVP GmBH Graz.

Od 2014. godine je glavni izvršni direktor Društva za upravljanje investicionim fondovima ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје.

Broj Rješenja Komisije o davanju saglasnosti na imenovanje člana Upravnog odbora: 01-УП-52-112-24/19 od 03.06.2019. godine. 

 

Jasmina Marković- član Upravnog odbora i Izvršni direktor Društva

Rođena je 17.08.1971. godine u Majdanpeku, Republika Srbija, diplomirani ekonomista. Svoj rad započela je u TA "PUTNIK" Beograd. Nakon toga radila je u finansijskoj službi i spoljnoj trgovini "Zlatare" Majdanpek, Srbija. Od 2003. godine je u Brčko Distriktu, gdje rukovodi poslovima DOO "MB RADIĆ", kompaniji koja se bavi prodajom nafte, naftnih derivata i nekretnina.

Od 2007. godine radi u WVP Društvu za zastupanje u osiguranju, prvo u Brčkom kao zamjenik direktora poslovnice, nakon toga, od jula 2012. godine kao direktor WVP Banja Luka DOO, a od avgusta 2017. godine kao Predsjednik UO WVP AD Banja Luka. Sve vrijeme je angažovana na poslovima rada sa regulatornim organima i koordinaciji prodaje, finansijskog sektora i administrativnog sektora. Posjeduje licencu zastupnika u osiguranju, položeni ispit brokera u osiguranju, pohađala je edukaciju SIPE o Sprječavanju pranja novca i terorističkih aktivnosti, a učesnik je i mnogobrojnih edukacija u oblasti osiguranja. 

Broj rješenja Komisije o davanju saglasnosti na imenovanje člana Upravnog odbora: 01-УП-52-112-24/19 od 03.06.2019. godine. 

Broj rješenja Komisije o davanju saglasnosti na imenovanje izvršnog direktora: 01-УП-52-112-23/19 od 03.06.2019. godine.

 

Zoran Vučenović- Izvršni direktor Društva

Rođen je 27.03.1967. godine u Banja Luci. Diplomirao je na fakultetu IFAM u Parizu, na smjeru Internacionalni menadžment 1997 godine, a specijalističke studije na Fakultetu poslovne ekonomije Univerziteta Apeiron u Banja Luci, smjer bankarstvo, finansije i trgovine koji završava 2010. godine. Pohađao je brojne specijalizovane obuke i seminare iz oblasti menadžmenta, osiguranja i vještina komunikacije i retorike u Austriji, Hrvatskoj i BiH.

Od 1998. godine radio je kao konsultant za WVP-Versicherungs-Vermittlungs GmbH Graz, a od 2002. godine bio je zaposlen kao zastupnik u osiguranju u Društvu za zastupanje u osiguranju WVP d.o.o. Banja Luka, gdje je kao iskusan rukovodilac sa istorijom dobrih poslovnih rezultata u oblasti osiguranja bio jedan od najuspješnijih zastupnika. Učestvovao je u brojnim obukama saradnika WVP Group i držao edukacije iz oblasti osiguranja, investicionih fondova, prodaje i vještine komunikacije. Posjeduje ovlašćenje za obavljanje poslova za zastupanje u osiguranju izdatu od strane Agencije za osiguranje Republike Srpske i upisan je u registar zastupnika pod brojem RZ-1-026.

Od 2012. do 2019. godine obavljao je funkciju direktora u preduzeću "WVP Nekretnine" DOO Banja Luka. Investitor je na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti od njenog osnivanja, a 2007. godine postaje suosnivač brokerske kuće Equis invesments AD Banja Luka, tada člana Banjalučke berze hartija od vrijednosti.

Kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, polaganjem stručnog ispita stekao je zvanje Investicionog menadžera.

Broj rješenja Komisije o davanju saglasnosti na imenovanje izvršnog direktora: 01-УП-52-112-22/19 od 03.06.2019. godine.