Menadžment

Društvo za upravljanje ima Upravu koju čine Upravni odbor i dva Izvršna direktora.

Upravni odbor Društva za upravljanje ima 3 člana:

Mag. Rupert Strobl – predsjednik Upravnog odbora;

Petar Andreevski – član Upravnog odbora;

Zoran Vučenović – član Upravnog odbora.

Izvršni direktori Društva su:

Zoran Vučenović;

Andrijana Popovska.

 

Mag. Rupert Strobl – predsjednik Upravnog odbora

Rođen je 30.08.1954. u Gracu, Austrija. Magistar je Socijalnih i ekonomskih studija na Univerzitetu u Gracu. Svoju radnu karijeru je započeo kao ekonomista u Komori za zapošljavanje u Gracu, a nakon toga radi u društvu za osiguranje Wiener Staedtische AG.

Od 1986. godine je zaposlen u društvu za posredovanje u osiguranju WVP – Versicherungs – Vermittlungs GmbH Graz, a od 1989. godine do danas obavlja funkciju generalnog direktora grupacije WVP – Versicherungs – Vermittlungs GmbH Graz.

Mag. Strobl ima više od 25 godina iskustva u investiranju u hartije od vrijednosti. On je odgovoran za investicionu politiku privatnog investicionog fonda WVP Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG od 1996. do 2017. godine. Uspjeh ovog fonda je rezultat konzervativne strategije ulaganja - kupovine "Blue Chips" akcija velikih i pouzdanih kompanija po atraktivnoj cijeni, te fond tokom ekonomske recesije pravi dobar dobitak i isplaćuje dividendu investitorima.

Broj Rješenja Komisije o davanju saglasnosti na imenovanje člana Upravnog odbora: 01-УП-52-112-25/19 od 03.06.2019. godine.

 

Petar Andreevski – član Upravnog odbora

Rođen je 29.07.1985. godine. Diplomirao je na Fakultetu Elektrotehnike i informacionih tehnologija na Univerzitetu "Sv. Kiril i Metodij '' na smjeru informatike i kompjuterskog inženjerstva. Posjeduje licencu za brokera osiguranja izdatu od strane Agencije za superviziju u osiguranju Republike Makedonije. Pohađao je brojne specijalizovane obuke i seminare iz oblasti menadžmenta, osiguranja, prodaje, vještina komunikacije i retorike u Austriji, SAD, Hrvatskoj i Makedoniji.

Od 2004. godine radio je kao konsultant za WVP – Versicherungs – Vermittlungs GmbH Graz. Godine 2008. postaje suosnivač brokerske kuće Eurohaus AD Skopje, člana Makedonske berze za vrijednosne papire. U ovoj kompaniji obavlja funkciju menadžera za razvoj, strateški menadžment i akviziciju velikih klijenata.

U 2010. godini bio je zaposlen kao broker osiguranja u kompaniji za posredovanje u osiguranju WVP AD Skopje, gdje je bio jedan od najuspješnijih brokera. Učestvovao je u brojnim obukama saradnika WVP AD Skopje i održavao predavanja iż oblasti investicionih fondova, osiguranja, prodaje i vještine komunikacije.

U 2012. godini proglašen je za najboljeg menadžera prodaje u grupaciji WVP GmBH Graz.

Od 2014. godine je glavni izvršni direktor Društva za upravljanje investicionim fondovima ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје.

Broj Rješenja Komisije o davanju saglasnosti na imenovanje člana Upravnog odbora: 01-УП-52-112-24/19 od 03.06.2019. godine. 

 

Zoran Vučenović- Izvršni direktor Društva i član Upravnog odbora

Rođen je 27.03.1967. godine u Banja Luci. Diplomirao je na fakultetu IFAM u Parizu, na smjeru Internacionalni menadžment 1997 godine, a specijalističke studije na Fakultetu poslovne ekonomije Univerziteta Apeiron u Banja Luci, smjer bankarstvo, finansije i trgovine koji završava 2010. godine. Pohađao je brojne specijalizovane obuke i seminare iz oblasti menadžmenta, osiguranja i vještina komunikacije i retorike u Austriji, Hrvatskoj i BiH.

Od 1998. godine radio je kao konsultant za WVP-Versicherungs-Vermittlungs GmbH Graz, a od 2002. godine bio je zaposlen kao zastupnik u osiguranju u Društvu za zastupanje u osiguranju WVP d.o.o. Banja Luka, gdje je kao iskusan rukovodilac sa istorijom dobrih poslovnih rezultata u oblasti osiguranja bio jedan od najuspješnijih zastupnika. Učestvovao je u brojnim obukama saradnika WVP Group i držao edukacije iz oblasti osiguranja, investicionih fondova, prodaje i vještine komunikacije. Posjeduje ovlašćenje za obavljanje poslova za zastupanje u osiguranju izdatu od strane Agencije za osiguranje Republike Srpske i upisan je u registar zastupnika pod brojem RZ-1-026.

Od 2012. do 2019. godine obavljao je funkciju direktora u preduzeću "WVP Nekretnine" DOO Banja Luka. Investitor je na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti od njenog osnivanja, a 2007. godine postaje suosnivač brokerske kuće Equis invesments AD Banja Luka, tada člana Banjalučke berze hartija od vrijednosti.

Kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, polaganjem stručnog ispita stekao je zvanje Investicionog menadžera.

Broj rješenja Komisije o davanju saglasnosti na imenovanje izvršnog direktora: 01-УП-52-112-22/19 od 03.06.2019. godine.

Broj Rješenja Komisije o davanju saglasnosti na imenovanje člana Upravnog odbora: 01-УП-51-315-2/23 od 31.05.2023. godine.

 

Andrijana Popovska-  Izvršni direktor Društva i investicioni menadžer

Rođena je 05.11.1993. godine u Bitoli, Makedonija. Po završetku srednje škole 2012. Godine, upisala je na Univerzitetu “Sv. Kiril i Metodij” u Skoplju Prirodno-matematički fakultet, smjer teorijska matematika kako bi dodatno proširila svoje znanje i interesovanje za matematiku. Nakon dvije godine, pokazala je interes ka finansijskoj matematici, statističkim modelima i vjerovatnoći, pa je upisala još jedan smjer – matematička ekonomija. Uspješno je diplomirala 2017. Godine na temu “Iskustveno utvrđivanje matematičke rezerve u neživotnom osiguranju pomoću metode Chain Ladder” čime je stekla zvanje diplomirani matematičar i diplomirani inženjer matematičke ekonomije sa prosjekom 9,39 i 9,37. Kao student bila je direktan učesnik na nekoliko konferencija iz oblasti osiguranja i aktuarstva.

Tokom studiranja na Institutu za matematiku uspješno je završila predmete: Finansijska matematika, Osnovi vjerovatnoće, Statistika, Aktuarska matematika, Matematički modeli u ekonomiji, Slučajni procesi. Na zadnjoj godini studiranja otpočela je praksu u DUIF “WVP Fund Management” a.d. Skopje koja je trajala 3 mjeseca, u sklopu tima Finansijskih analitičara Društva.

U novembru 2018. Godine uspješno je završila jednogodišnji sertifikovani program za upravljanje rizicima koji organizuje Akademija za bankarstvo I informatičke tehnologije u Skoplju, a prije sticanja titule CRO- Certified Risk Manager radila je i završila projekat “Analiza rizika koji se pojavljuju pri upravljanju sa portfeljom hartija od vrijednosti”. 2019. godine uspješno je položila stručni ispit za sticanje zvanja investicionog menadžera organizovan od strane Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

Od 2019. Godine zaposlena je u DUIF “WVP Fund Management” a.d. Banja Luka na poziciji Risk Manager-a u okviru koje je stekla mnoga iskustva vezana za poslove sa hartijama od vrijednosti, analize rizika, analize tržište, kao i iz zakonske regulative.

Broj rješenja Komisije o davanju saglasnosti na imenovanje izvršnog direktora: 01-UP-51-317-4/23 od 15.06.2023. godine

Broj rješenja Komisije o davanju dozvole za obavljanje poslova investicioniog menadžera: 01-UP-57-316-2/23 od 31.05.2023. godine