Prigovori

Prigovor se podnosi Društvu za upravljanje investicionim fondovima WVP FUND MANAGEMENT A.D. Banja Luka  na slijedeći način:

Slanjem poštom ili lično na adresu Društva (Vidovdanska 2; 78000 Banja Luka); ili

Telefaksom; ili

Elektronskom poštom.

Prigovor treba da sadrži:

1. Ime, prezime i adresu podnosioca prigovora;

2. Razloge prigovora i zahtjev podnosioca prigovora;

3. Dokaze kojima se potvrđuju navodi iz prigovora kada ih je moguće priložiti, a može se sadržavati i isprave koje nisu bile razmatrane u postupku, u kojem je donesena odluka zbog koje se pritužba podnosi, kao i prijedlog za izvođenje dokaza;

4. Datum podnošenja prigovora i potpis podnosioca  prigovora, odnosno lica koje ga zastupa;

5. Punomoć za zastupanje, kada prigovor donosi zastupnik osobe koja podnosi prigovor.

Dokumentacija koja je na stranom jeziku, dostavlja se obavezno uz prevod od strane sudskog tumača na jedan od službenih jezika u BiH.

Rok odgovora na prigovor:

Ovlašćeno lice u Društvu, dužno je da odgovori na prigovor najkasnije u roku od 15 dana od prijema prigovora, tj. 15 dana od dana prijema potrebne dokumentacije.