kalkulator

Unesite vladine vrednosti.
Početni ulog nije dovoljan da se aktivira investicioni plan.
Investicioni plan može da se ugovara za period
od minimum 10 godina do maksimum 30 godina.
Ime fonda
Ime klijenta
Predviđeni iznos investicije:
KM
Godine investiranja:
Godišnji iznos uplate:
KM
Ulazna provizija
 
Iznos ulazne provizije
KM
Neto iznos uloga
KM
Ukupna investirana suma
KM
Primer za godišnji prinos od
 
Vrednost investicije na kraju
KM
Ukupna zarada
KM
Primer za godišnji prinos od
 
Vrednost investicije na kraju
KM
Ukupna zarada
KM
Primer za godišnji prinos od
 
Vrednost investicije na kraju
KM
Ukupna zarada
KM
*Projekcija očekivane dobiti je INFORMATIVNOG KARAKTERA i izračunata je sa očekivanim prosečnim prinosima na godišnjem nivou, i sa uplatama na početku svakog perioda.

Pre donošenja odluke u ulaganju u fond pozivaju se potencijalni investitori da pročitaju Prospekt fonda kako bi razmotrili investicione ciljeve, rizike, naknade i troškove investicionog fonda pre nego se odluče da investiraju. Prospekt fonda je dostupan na internet stranici Društva WVP FUND MANAGEMENT www.wvpfondovi.ba , kao i u sedištu Društva i kod ovlašćenih posrednika.