Depozitar

Depozitar je CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI a.d. Banja Luka.

Poslovno ime:
Centralni registar Hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka
Sjedište:
Ul. Sime Šolaje 1
Telefon:
051 348 710
Email:
Broj i datum rješenja o izdavanju
dozvole za rad:
057-0-Reg-Z-19-000031 od 08.01.2019.
Маtični broj:
1-11975-00