Pristup fondu WVP PREMIUM

Članovi Fonda mogu biti:

• fizička i pravna lica, bilo domaća ili strana,

• društvo za upravljanje u skladu sa Zakonom,

• otvoreni investicioni fondovi i dobrovoljni penzijski fondovi (koji nemaju svojstvo pravnog lica).

 

Član Fonda ne može biti:

• banka koja obavlja depozitar poslove za Fond,

• preduzeće za reviziju i revizor koji obavljaju poslove revizije finansijskih izvještaja za Fond,

• drugi Fond kojim upravlja WVP a.d. Banja Luka.

 

Da bi investitor postao član Fonda potrebna je:

1. Popunjen i potpisan Zahtjev za kupovinu udjela, uz identifikacionu dokumentaciju (u sjedištu Društva ili kod posrednika);

2. Investitor kupuje udjele isključivo u novcu, uplatom na račun fonda sa pozivom na broj Zahtjeva, prema instrukcijama navedenim u Zahtjevu;

3. Izjava i Zahtjev za kupovinu se podnose prilikom prve uplate u Fond, dok se svaka sljedeća kupovina udjela vrši uplatom iznosa putem naloga za uplatu/naloga za prenos/trajnog naloga koji se poziva na broj zatjeva:

4. Uz prvu Potvrdu o kupovini udjela, član Fonda dobija "korisničko ime" i "lozinku" sa uputstvima za aktiviranje svog "Ličnog profila investitora", koji predstavlja savremen način da član Fonda u svakom trenutku putem interneta može pratiti i pregledati sve svoje transakcije u Fondu. Ovom web aplikacijom želimo dalje jačati našu misiju - biti transparentni investitorima i ponuditi im inovativne usluge za postizanje svojih finansijskih ciljeva.