WVP Balanced

OBAVJEŠTENJE O IZMJENAMA STATUTA, PROSPEKTA I SKRAĆENOG PROSPEKTA ZA WVP BALANCED

U skladu sa rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske od 06.10.2022. godine, broj 01-UP-51-453-3/22, obavještavamo Vas da smo izvršili izmjene i dopune Statuta, Prospekta i Skraćenog Prospekta koje će početi da važe 12.12.2022. tj nakon isteka dva mjeseca od dana prvog objavljivanja promjene, u skladu sa članom 3 Rješenja Komisije i članom 109. Zakona o investicionim fondovima Republike Srpske (Službeni glasnik 64/22).

Izmjene se odnose na promjenu u načinu raspolaganja sa dobiti Fonda WVP BALANCED, odnosno na uvođenje isplate dividende udjeličarima iz dobiti Fonda. Obavještavamo sve udjeličare fonda da, ukoliko nisu saglasni sa navedenim izmjenama, mogu tražiti otkup svojih udjela bez odbitka izlazne naknade u skladu sa članom 109. Zakona o investicionim fondovima Republike Srpske (Službeni glasnik 64/22) i članom 15. Prospekta WVP BALANCED.

U Prospektu se mijenja pasus „pravo na udio u dobiti“ koji se nalazi u podnaslovu IV „Prava vlasnika udjela fonda“, i sada glasi:

“pravo na udio u dobiti - dobit Fonda utvrđuje se finansijskim izvještajima i u cjelosti pripadavlasnicima udjela. Dobit se reinvestira u Fond u cilju povećanja vrijednosti udjela . Shodno tome, svi vlasnici udjela primaju, odnosno imaju pravo na dio dobiti Fonda srazmjerno njihovom učešću uFondu. Vlasnici udjela učešće u dobiti Fonda mogu ostvariti podnošenjem zahtjeva za djelimičan ili potpuni otkup udjela u njihovom vlasništvu od strane Društva. Vlasnici udjela imaju  pravo na dio dobiti ostvarene od dividendi, kamata i drugih prihoda koje ostvaruju isplatom dividende iz Fonda u skladu sa odlukama koje donosi Upravni odbor Društva o isplati dividende za odgovarajuću godinu, srazmjerno njihovom učešću u Fondu.”

Tekst u podnaslovu XVI „Raspolaganje sa dobiti fonda“ se mijenja i glasi:

„Dobit Fonda utvrđuje se finansijskim izvještajima i u cjelosti pripada vlasnicima udjela. Cjelokupna dobit se reinvestira u Fond.  Dobit Fonda je sadržana u cijeni udjela.Vlasnici udjela ostvaruju pravo učešća u dobiti kupovinom, odnosno prodajom udjela, kao razliku između ulazne i izlazne cijene udjela umanjene za sve troškove i naknade. Prihodi od hartija u koje su uložena sredstva Fonda, kao što su kapitalni dobici, pozitivne kursne razlike, dividende i prihodi od kamata,  će se automatski reinvestirati u cilju povećanja cijene udjela u Fondu. Dobit Fonda je uključena u cijenu jednog udjela. Fond će jednom godišnje dio dobiti ostvarene od dividendi, kamata i drugih prihoda, u vidu dividende raspodijeliti vlasnicima udjela, srazmjerno broju udjela koje posjeduju u Fondu, nakon usvajanja godišnjih finansijskih izvještaja Fonda. Društvo odlučuje o isplati dividende iz Fonda, o danu bez prava na dividendu i o danu isplate dividende. Društvo donosi odluku o visini dividende koja će biti raspodijeljena. Sredstva raspoloživa za raspodjelu u vidu dividende će biti prihodi od dividendi, kamata i drugih prihoda, utvrđeni u godišnjem izvještaju Fonda za prethodnu godinu, a usvojeni u tekućoj godini. Odluka o isplati dividende i druge ključne informacije u vezi sa raspodjelom dijela prihoda u vidu dividende biće objavljene na internet stranici Društva www.wvpfondovi.ba .Vlasnici udjela koji će steći pravo na isplatu dividende bit će obaviješteni o visini i načinu isplate putem načina komunikacije koji su odabrali za primanje obavještenja od Fonda. Pravo učešća u isplati dividende iz Fonda stiču svi vlasnici udjela koji će poslednjeg dana sa pravom dividende biti upisani u registar udjela koje vodi Društvo. Vlasnici udjela daju saglasnost da se dobit reinvestira potpisivanjem Zahtjeva za kupovinu udjela fonda, a pravo učešća u dobiti mogu ostvariti otkupom, odnosno prodajom udjela, kao i putem isplate dividende u skladu sa odlukom koju donosi Društvo za tekuću godinu. Iznos koji se plaća vlasnicima udjela može biti podložan poreskom opterećenju. Svaki vlasnik udjela dužan je da se samostalno informiše o poreskom tretmanu prihoda koji bi ostvario od udjela i, ukoliko iz toga proizlaze poreske obaveze, da ih reguliše, u skladu sa važećim zakonskim propisima iz oblasti poreza.“

U Statutu su izmjenjeni članovi 6. u djelu „pravo na udio u dobiti“ i u član 16. „Raspolaganje sa dobiti fonda“,  a u Skraćenom Prospektu su, kao i u Prospektu, izmienjeni dijelovi su iz podnaslova IV „Prava vlasnika udjela fonda“ i to pasus „pravo na udio u dobiti“, te tekst u podnaslovu XVI „Raspolaganje sa dobiti fonda”.

Izmjenjeni dokumenti su dostupni u dokumentima ispod ove objave.

 

                                                                                              DUIF "WVP FUND MANAGEMENT" a.d. Banja Luka